هفت مرحله ثبت شرکت در دبی

ثبت شرکت در امارات متحده عربی تحت تاثیر قوانین امیر نشین محل ثبت شرکت است.در واقع می توان گفت قوانین ثبت شرکت در امارات به تعداد امیر نشینان این کشور،متغیر است.در دبی که مهمترین امیر نشین دبی است ثبت شرکت شامل هفت مرحله بشرح ذیل است:

1-ارائه در خواست ثبت شرکت در دبی و با میزان سرمایه شرکت و بررسی آن توسط دپارتمان محاسبات دبی (Healy Consultants )

2-دومین مرحله ثبت شرکت در دبی در صورت تایید ثبت شرکت توسط دپارتمان محاسبات امضای توافق نامه مجازی بین شرکا و در یافت رسید از دپارتمان بعنوان رسید دولتی قابل ارائه به مشتریان مبنی بر پرداخت سرمایه شرکت

  3-شروع به کار شرکت و انجام امور بانکی با هماهنگی دپارتمان محاسبات

4-افتتاح حساب در یکی از بانکهای دبی

5-

راه اندازی شرکت